PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

Personas datu apstrādes politika ir pieejama. Personas datu apstrādes politika ir publiska un tā ir pieejama visām ieinteresētajām personām un uzņēmumiem.

Personas datu politika apraksta vispārīgu informāciju par personas datu apstrādi un sniedz vadlīnijas par personas datu apstrādi, kas attiecas uz personas datu pārzini.

Personas datu pārzinis ir uzņēmums Gorenje:
Gorenje, d.o.o.
Partizanska cesta 12
Si – 3320 Velenje
Slovēnija

Personas datu pārzinis patur tiesības mainīt privātuma politiku, iepriekš par to nebrīdinot cilvēkus. Publicējot personas datu apstrādes politiku tiešsaistē, mēs nodrošinām Jums nepārtrauktu piekļuvi politikai. Šī personas datu apstrādes politika ir spēkā attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kas norādīti Gorenje Grupas uzņēmumu sarakstā un ko var apskatīt.

Kādus personas datus mēs ievācam?

Mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas attiecas uz mūsu sadarbības mērķi. Mēs ievācam un apstrādājam tikai minimālo datu apjomu.

Pirms veikt personas datu apstrādi, jābūt atbilstošam pamatam datu apstrādes veikšanai, tādēļ mēs ievācam un apstrādājam tikai tos personas datus, kam mums ir

  • tieša piekrišana;
  • adekvāts juridiskais pamats;
  • esošas līgumattiecības vai mēs esam līgumattiecību pārrunu fāzē (arī vienkāršs pasūtījums vai čeks tiek uzskatīts par līgumattiecībām)

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs koncentrējamies tikai uz to, lai ievāktu tikai minimālo nepieciešamo personas datu apjomu, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi un nodomu.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

Mērķi

Jebkura personas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot sākotnējo datu ievākšanas un apstrādes mērķi.

Likumu un citu regulējošo saistību ievērošana

Mēs izmantosim personas datus tā, lai izpildītu juridiskās saistības attiecībā uz personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, mums var nākties dalīties ar tiem ar regulatoriem un citām iestādēm, kam mēs esam pakļauti.

Ar ko mēs varam dalīties ar Jūsu datiem?

Mēs varam dalīties ar Jūsu datiem, ko ievācam augstākminētajiem mērķiem, ar citiem Gorenje grupas uzņēmumiem un apakšuzņēmējiem, kas sniedz pakalpojumus Gorenje, d.o.o. vai citiem Gorenje grupas uzņēmumiem, piemēram, IT atbalsts Gorenje informācijas sistēmu darbības un funkcionēšanas atbalstam.

Visiem apakšapstrādātājiem jāapstrādā Jūsu personas dati saskaņā ar Gorenje grupas vadlīnijām un noteikumiem, kas norādīti līgumā vai pielikumā pie spēkā esoša līguma.   Tas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību.

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Dati, ko Jūs sniedzat, tiek uzglabāti un apstrādāti tikai Eiropas Savienības robežās. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis).

Dalīšanās ar apkopotu vai anonimizētu informāciju

Mēs varam dalīties ar apkopotiem vai anonimizētiem datiem ārpus Gorenje grupas ar saviem partneriem, piemēram, izpētes grupām vai izglītības iestādēm. Piemēram, mēs varam publiskot informāciju, lai parādītu nozares tendences, tomēr, izpaužot šos datus, netiek sniegta informācija, pēc kuras varētu identificēt personu.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Mēs glabājam Jūsu datus, kamēr spēkā ir Jūsu piekrišana. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt izmantot ar ierīci saistītos pakalpojumus, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz gdpr@gorenje.com.

Ja kādi regulējoši vai juridiski noteikumi liek mums glabāt datus, tie tiks glabāti visu likumā noteikto laiku.

Ja personas dati mums vairs nav nepieciešami, mēs varam tos iznīcināt, dzēst, anonimizēt vai pseidonimizēt.

Jūsu tiesības

Visiem cilvēkiem, kas mums uztic savus personas datus, ir vairākas tiesības, ko viņi var īstenot, proti:

  • Tiesības piekļūt personas datiem, ko mēs glabājam un apstrādājam par viņiem, lai iegūtu informāciju par to, kā mēs apstrādājam konkrētos datus.
  • Dažos gadījumos tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja mums ir cits likumīgs iemesls turpināt Jūsu personas datu apstrādi, mēs to darīsim (jebkurā gadījumā mēs Jūs informēsim par atsaukšanas procesu).
  • Tiesības labot savus datus, ja uzglabātie vai apstrādātie personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi.
  • Tiesības dzēst savus personas datus, bet mēs varam tos paturēt, ja mums ir tiesības vai pienākums to darīt. 
  • Tiesības iebilst un pieprasīt, lai mēs dažos gadījumos ierobežojam Jūsu personas datu apstrādi.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, varat sazināties ar mums pa atbalsta e-pastu: gdpr@gorenje.com.

Datu apstrādes sekas

Lielākajā daļā gadījumu personas datu apstrāde attiecas uz darījuma attiecībām starp Jums (personu) un Gorenje grupu. Tā kā ievāktie dati netiek nekādā veidā izmantoti, lai veiktu un profilētu vai pieņemtu automātiskus lēmumus, personas datu apstrādes sekas un ietekme tiek lēsta kā apstrāde ar nelielu ietekmi uz cilvēka privātumu.

Ko mēs sagaidām no Jums?

Jūs esat atbildīgs par to, lai sniegtu mums precīzus un aktuālus datus. Ja personas datos notiek izmaiņas, Jums pēc iespējas ātrāk jāinformē mūs par šīm izmaiņām.

Kā mēs saglabājam datus drošībā?

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par jebkuru no iepriekš norādītajiem punktiem, vai ja vēlaties sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstiet uz:

Data Protection Officer Mitja Kozar
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenia
e-pasts: gdpr@gorenje.com